DANAS 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO – DNEVNI RED

| 21/12/2018

25. sjednica Općinskog vijeća Visoko održat će se: 21.12.2018. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog izmjena i dopuna budžeta općine Visoko za 2018. godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

3. Prijedlog budžeta općine Visoko za 2019. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

4. Prijedlog odluke o izvršenju budžeta općine Visoko za 2019. godinu,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

5.  Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2019. godinu

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Općinskim komunalnim taksama,

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

7.  Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje komunalne naknade za 2019. godinu

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

8.  a) Prijedlog odluke o razrješenju člana Općinske izborne komisije Visoko

b) Prijedlog odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

9. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

a) Prijedlog odluke o zamjeni nekretnina označenih kao k.č.1305/3 i k.č.1305/4 za parcele označene kao k.č.1305/6 i k.č.1305/7 u KO Visoko

b) Prijedlog odluke o uspostavi prava stvarne služnosti na parceli označenoj kao k.č.1482/1 u KO Kraljevac

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

11. Informacija o realizaciji Projekta dogradnje vodovodnog sistema Općine Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

12. Informacija o stanju lokalnih vodovoda na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

13. Vijećnička pitanja i inicijative

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.