HUTBA: SKUPINE OD VATRE SPAŠENIH

| 04/04/2014

aasweq

Postoje samo dva puta u životu čovjeka. Oba vode u vječnost. Jedan, pravi put, vodi u vječnost dženneta, a drugi, onaj krivi, vodi patnji nesnosnoj. Svaki punoljetan i pametan čovjek zna razliku između ova dva puta, i zna da će za svoja djela odgovarati.

Danas želim da govorim o skupinama ili grupama ljudi koji će biti sigurni za budući svijet.

Prva grupa su Poslanici koji su od vatre sigurni. Allah dž.š., nas obavještava da je poslanike odabrao i odlikovao. „I doista smo Mi njih odlikovali, odlikom jednom, da im je uvijek bio na umu onaj svijet, i oni su zaista kod Nas od odabranih i dobrih ljudi“./Sad, 46-47./. Oni su najodabranija skupina. Imat će pravo zauzimati se za sljedbenike svoje, a to je pravo posebno Muhammedu a.s. priznato.

Zatim od vatre su sigurni istinoljubivi Allahovi dž.š., robovi. Oni se smatraju nasljednicima poslanika. Istinoljubivost proizilazi iz vjere u Allaha i slijeđenja poslanikova puta. Allah dž.š., kaže: „Oni koji u Allaha i poslanike Njegove budu vjerovali, to su istinoljubivi“./Hadid,19./.

Svi koji se univerzalnih načela islama drže, toj skupini pripadaju. To su oni koji živeći islam, druge vjeri zovu, a Poslanik a.s., Aliji r.a. kaže: „Da Allah, tvojim sebebom uputi jednog čovjeka, bolje ti je od svih dunjalučkih blagodati“.

Vatri su nedostupni pravedni vladari. Poslanik kaže: „Pravedni vladari će biti na divanima od svjetlosti. To su oni koji su bili pravedni u svojoj vladavini, svojoj porodici i ostalima za koje su bili odgovorni“. Poslanik također kaže: „Najdraži Allahu dž.š., od stvorenja i onaj koji je Njemu najbliži na Sudnjem danu je pravedan vladar, a najmrži i Njemu najdalji na Danu suda je nepravedan vladar“. Pravedniku, salavat donose i za njega mole stanovnici Nebesa i Zemlje, a nepravednika svi proklinju.

Vatri su na ahiretu nedostupni mudžahidi. To su oni koji su u stalnoj borbi sami sa sobom i oni koji čuvaju vjeru i odvraćaju napade neprijatelja na nju.

Vatri je daleko, nedostupan joj je i onaj koji je u skupini onih koji udjeljuju i daju prednost drugima nad samim sobom. „Ko je taj ko će Allahu zajam s draga srca dati, pa će mu ga On još i mnogostruko vratiti, a njemu pripada i nagrada plemenita“. /Hadid,11./.

Zavidnost je grijeh. To je grijeh koji dobra djela uništava. Ovdje se pravi izuzetak i dopušta se zavidjeti čovjeku koji posjeduje imetak pa ga troši na putu Istine. Poslovica kaže: „Kada učinite dobro djelo zaboravite ga, a kada se vama učini dobro djelo, ne zaboravljajte ga“.

Izvršavati naredbe i kloniti se zabrana, znači koračati ka vječnom užitku i od vatre se zaštiti. Ovi ljudi ne dodaju ništa na naređeno, niti oduzimaju išta od zabranjenog. Ako grijeh počinu, pokaju se i čineći dobro brišu grijehe počinjene.

Allah dž.š., kaže:„… dobra djela zaista nište ona hrđava“. /Hud,114./.

Poslanik je nabrajao šta je farz, a šta haram pa je neki od slušalaca rekao: „Tako mi Allaha neću na ovo ništa dodavati, niti ću išta od ovoga oduzimati“. Poslanik reče: „Bit će spašen ako ispoštuje što je rekao“.

Vatre džehennemske će se zaštititi i od patnje spasiti i oni koji su i dobra i loša djela činili, ali su njihova dobra brojnija i na vagi pretežnija. „Vaganje toga dana bit će istinito. Čija dobra djela budu teška, domoći će se uspjeha. A čija dobra djela budu lahka, takvi su sami sebe upropastili, jer oni u Naše ajete nisu vjerovali“./E’raf,8-9./.

Džehennemske vatre se spasiti mogu i oni koji su prema sebi nepravdu učinili, te se s velikim grijesima družili ali su se iskreno pokajali. Allah dž.š., kaže: „O vi koji ste nepravdu prema sebi učinili, ne gubite nadu u Božju milost. Allah dž.š., oprašta sve grijehe, On je onaj koji prašta i koji je milostiv“. /Zumer,53./.

Objava nam pokazuje put. Razumom obdareni zna razlikovati pravi put od stranputice.

Molimo Te Uzvišeni Bože, da nas na stazi činjenja dobra učvrstiš kako bi snažan štit od vatre stekli i u skupinu spašenih se svrstali. Amin!

Imam Hadži Ibrahimove džamije Vedad ef. Limo

Objavljeno u: Hronika

Komentari zatvoreni.