NAJAVA 26. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

| 24/01/2019

26. sjednica Općinskog vijeća Visoko održat će se 30. januara 2019. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim Dnevnim redom:

1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine stambenog  prostora na području općine Visoko za 2019.godinu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pogodnost korištenja, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

5. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

a) Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa dogradnje vodovodnog sistema Visoko podsistem Moštre i eksproprijaciji nekretnina,

b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.1755/3  KO Mokronoge,

c) Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1118/2 i 812/1 KO Gračanica,

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice

7. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

8.Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina;
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

9. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018. godinu
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

10. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanja o provedenom Javnom oglasu za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije;
IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Objavljeno u: Hronika, Politika, Obavještenja

Komentari zatvoreni.