ODRŽANA 26. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA VISOKO

| 30/01/2019

U Velikoj sali Općine Visoko danas, (srijeda, 30.1.2019), sa početkom u 16:00 sati, počela je 26. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziva 2016 – 2020. godina).

Dnevni red je usvojen jednoglasno, sa 25 glasova ZA, a na sjednici se raspravljalo o 11 tačaka dnevnog reda, koje su izglasane sljedećim redoslijedom:

1. Izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

Na izvod iz zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Visoko nije bilo primjedbi, te je Općinsko vijeće isti usvojilo sa 22 glasa ZA i 3 UZDRŽANA.

2. Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine  stambenog  prostora na području općine Visoko za 2019.godinu

Općinsko vijeće je sa 18 glasova ZA I 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1m2 korisne površine  stambenog  prostora na području općine Visoko za 2019.godinu.

 

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

Općinsko vijeće je sa 18 glasova ZA I 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada  za  pogodnost korištenja, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 18 glasova ZA I 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja naknada  za  pogodnost korištenja, uređenje i korištenje gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području općine Visoko.

5. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti

a) Prijedlog odluke o  utvrđivanju javnog interesa  dogradnje vodovodnog sistema Visoko podsistem Moštre i  eksproprijaciji  nekretnina,

b) Prijedlog odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.1755/3  KO Mokronoge,

c) Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1118/2 i 812/1 KO Gračanica,

a) Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA I 1 UZDRŽANIM usvojilo Prijedlog odluke o  utvrđivanju javnog interesa  dogradnje vodovodnog sistema Visoko podsistem Moštre i  eksproprijaciji  nekretnina,

b) Općinsko vijeće je sa 23 glasa ZA I 1 UZDRŽANIM usvojilo Prijedlog odluke o prodaji nekretnina označenih kao k.č.1755/3  KO Mokronoge.

c)  Općinsko vijeće je sa 24 glasa ZA usvojilo Prijedlog odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č.1118/2 i 812/1 KO Gračanica,

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom  općinskom organu uprave Općine Visoko

Općinsko vijeće je sa 24 glasa ZA I 1 UZDRŽANIM usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama i naknadama u Jedinstvenom  općinskom organu uprave Općine Visoko

7. Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Visoko

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO, sa 25 GLASOVA ZA usvojilo Prijedlog odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca Visoko.

8. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina;

Općinsko vijeće je sa 17 glasova ZA I 7 UZDRŽANIH usvojilo Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020. godina.

9. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018.godinu

Općinsko vijeće je sa 16 glasova ZA, 2 PROTIV I 7 UZDRŽANIH usvojilo Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2018.godinu.

10. Izvještaj  Komisije za izbor i imenovanja  o  provedenom Javnom oglasu  za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka  o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa  za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Općinsko vijeće je JEDNOGLASNO sa 25 glasova ZA usvojilo Izvještaj  Komisije za izbor i imenovanja  o  provedenom Javnom oglasu  za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko i Prijedlog zaključka  o ponovnom objavljivanju Javnog oglasa  za imenovanje člana Općinske izborne komisije.

11. Vijećnička pitanja i inicijative

Vijećnik Mirza Bukić uputio vijećničko pitanje i inicijativu.

Vijećnik Elvedin Šabanović uputio vijećničko pitanje i inicijativu.

Vijećnik Kemal Kardaš uputio vijećničku inicijativu.

Vijećnica Delila Novokmet Halilović uputila vijećničku inicijativu.

Sjednica je sa radom završila u 17:10 h uz prisustvo 25 vijećnika.

Press Općina Visoko

Objavljeno u: Hronika, Politika

Komentari zatvoreni.